อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:06

อัตราค่าโดยสารใหม่ของรถแท็กซี่มิเตอร์

อัตราค่าโดยสารตามระยะทาง
  • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก - 35.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 2 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 12 กิโลเมตรละ 5.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 12 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 5.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 20 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 6.00 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 40 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 60 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 7.50 บาท
  • ระยะทางกิโลเมตรที่ 80 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 8.50 บาท
กรณีออกนอกเขตพื้นที่กำหนด
  • จะใช้อัตราค่าโดยสารตามที่กำหนด หรือจะตกลงราคาก็ได้
เซอร์ชาร์จ
  • กรณีเรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร 20 บาท/เที่ยว
  • กรณีเรียกจากท่าอากาศกรุงเทพ ณ จุดที่การท่าอากาศยานกำหนดไว้ 50 บาท/เที่ยว

หมายเหตุ : ค่าโดยสารดังกล่าวไม่รวมค่าทางด่วน ซึ่งผู้โดยสารต้องจ่ายเอง

ขอบเขตการใช้อัตราค่าโดยสาร

การใช้อัตราค่าโดยสารตามที่กำหนด ให้ใช้ในเขตพื้นที่ตามแนวถนนที่เชื่อมโยงระหว่างจุดสิ้นสุด ที่กำหนด และให้ครอบคลุมถึงถนนสายย่อย ตรอก หรือซอยที่เชื่อมต่อออกไปจากแนวเขต และจุดสิ้นสุด ดังกล่าวในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร


 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-04-26


Last Updated on Saturday, 27 April 2019 10:41