การติดตั้งป้ายโฆษณาบนหลังคารถแท็กซี่มิเตอร์ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 20:04

วิธีแจ้งการติดตั้ง

การแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณา

การแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณา เมื่อได้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี นำรถไปตรวจสภาพก่อน พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนว่าได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโฆษณาตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยให้ระบุในหนังสือดังนี้

 • หมายเลขทะเบียนรถที่ทำการติดตั้ง
 • รูปแบบ ลักษณะของป้ายโฆษณา
 • ระยะเวลาในการติดตั้ง
 • ตัวอักษร ข้อความภาพหรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ในการติดตั้ง เมื่อนายทะเบียนเห็นว่ารถที่ติดตั้งป้ายโฆษณามีความปลอดภัยในเวลาใช้รถ นายทะเบียนจะออกเอกสารกำกับการติดตั้งป้ายโฆษณาสำหรับรถแต่ละคัน
การดำเนินการ
 • กรณีแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณา  ต้องนำรถมาตรวจสภาพ นายทะเบียนออกหนังสือกำกับการติดตั้งป้ายโฆษณาสำหรับรถแต่ละคัน
 • กรณีการแจ้งโฆษณาด้วยตัวอักษร ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมาย เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน นายทะเบียนจะออกเอกสารกำกับการใช้ตัวอักษร ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการโฆษณาให้กับผู้ขอ

ลักษณะและการติดตั้ง

 1. รูปแบบ ลักษณะ ขนาดของป้ายโฆษณา - ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนหลังคารถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์บริการ ต้องมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวไม่เกิน 80 เซนติเมตร ความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตรและความสูงจากพื้นหลังคาไม่เกิน 40 เซนติเมตร ทั้งนี้จะมีแสงไฟให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืนด้วยหรือไม่ก็ได้ - การติดตั้งป้ายโฆษณาอันที่มีลักษณะ รูปแบบ หรือขนาดที่เกินไปกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ไม่สามารถทำได้
 2. การติดตั้ง และตำแหน่งของการติดตั้ง การติดตั้งป้ายโฆษณาบนหลังคารถ ให้ยึดติดให้แน่นหนาในตำแหน่งกึ่งกลางตามแนวความยาวของตัวรถอย่างเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีส่วนใดยื่นพ้นจากหลังคารถ  กรณีของรถยนต์รับจ้าง ต้องติดตั้งป้ายโฆษณาถัดจากเครื่องหมาย "TAXI" หรือ "TAXI METER" โดยไม่ปิดบังและสามารถมองเห็นเครื่องหมาย "TAXI" หรือ "TAXI METER"ได้อย่างชัดเจน
 3. ตัวอักษร ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการโฆษณา ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการโฆษณา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

สถานที่แจ้งติดตั้ง

 1. กรณีแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณา พร้อมตัวอักษร ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการโฆษณา หรือกรณีแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นดำเนินการทางทะเบียนไว้
 2. กรณีรถที่ได้แจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณาไว้แล้ว ประสงค์จะโฆษณาด้วยตัวอักษร ข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการโฆษณา ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ ฝ่ายรถรับจ้างและบริการ(อาคาร 2) กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่รถนั้นดำเนินการทางทะเบียนไว้

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท

กรณีฝ่าฝืน

กรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการรับจดทะเบียน และต่ออายุภาษี รถยนต์สาธารณะ  และรถยนต์บริการ  ตามเงื่อนไขข้างต้น   อันอาจก่อให้เกิดอันตราย นายทะเบียนอาจสั่งห้ามมิให้ใช้รถจนกว่านายทะเบียนจะเห็นว่ารถนั้นมีความปลอดภัยในเวลาใช้หรืออาจเพิกถอนการรับจดทะเบียนหรือต่ออายุภาษีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  หรือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  พ.ศ. 2539ประกาศ   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ที่มา : www.dlt.go.th

Last Update : 2019-04-26


Last Updated on Saturday, 27 April 2019 10:38