การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:58
อายุใบอนุญาต
 • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข
 • กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่มีอายุ 5 ปี ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวครบ 1 ปี จะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี  ซึ่งมีวันอนุญาตถัดจากวันสิ้นอายุของใบอนุญาตชนิดชั่วคราวฉบับเดิม
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว อายุ 1 ปี เปลี่ยนมาเป็น 2 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2558
 • กรณีผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปีเท่านั้น ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีได้ จนกว่าจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเข้าอบรมเวลา 1 ชั่วโมง ไม่ต้องสอบข้อเขียนและสอบขับรถใหม่
หลักฐานประกอบคำขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน (ใบรับรองแพทย์จากคลินิกสามารถนำมายื่นได้)
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น
  - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  - คำนำหน้านามในกรณีสมรส

หมายเหตุ :

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง
 • กรณีต้องการยื่นขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์พร้อมกัน สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
ขั้นตอนการดำเนินการ

 • กรณีต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • ไม่ต้องเข้ารับการอบรม
  • ไม่ต้องจองคิว (เฉพาะที่กรมการขนส่งทางบก) สำหรับพื้นที่อื่น จองคิวทางออนไลน์ / ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง
 • กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์
 • กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)
  • ระยะเวลาดำเนินการ 1- 2 วัน แล้วแต่จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
  • สถานที่ยื่นเข้ารับการอบรมอยู่คนละส่วนกับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถแซงคิวกันได้
  • ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ / การจองคิวอบรมทางออนไลน์
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ ฉบับละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
 • หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่ม 50 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

**เกร็ดความรู้เพิ่มเติมใบอนุญาตขับรถตลอดชีพได้มีการยกเลิกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 **

 


 

หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-10-14

Last Updated on Monday, 14 October 2019 12:34