ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:54
อายุใบอนุญาต
 • มีอายุ 2 ปี
 • สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี
คุณสมบัติ
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีร่างกายที่ไม่บกพร่อง
หลักฐานประกอบคำขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
 • เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ยื่นคำขอ ทดสอบสายตาบอดสี
 • อบรมตามหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
 • ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-exam) มี 5 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษายาวี (สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถ และรอรับใบอนุญาต
หมายเหตุ
 • ในกรณีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก จะมีเจ้าหน้าอ่านข้อสอบให้และให้ตอบปากเปล่า
 • ขั้น ตอนและระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตในแต่ละสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่เวลา อาจคลาดเคลื่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
 • การ จำกัดจำนวนหรือโควตาในการทำใบอนุญาตขับรถแต่ละเขตจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ สถานที่และความเหมาะสมของสำนักงานขนส่งแต่ละเขตพื้นที่
 • การขอใบอนุญาตขับรถ สามารถยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาต ประมาณ 2 วันทำการ
  ***ยื่นหลักฐาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน สอบขับรถ ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต กรณีที่สอบผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดต่อขอใช้บริการของประชาชน สามารถสอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่***
 • ให้ติดต่อจองคิวล่วงหน้าก่อนไปติดต่อการทำใบอนุญาตขับรถทุกครั้ง
การอบรม
 • กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
  - การขับรถอย่างปลอดภัย
  - จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 
  - ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
หลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในการทำใบขับขี่
 • ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้ยกเว้นการทดสอบทั้งหมด
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ และยังไม่หมดอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งได้รับการรับรองคำแปลจากสถานทูต

หมายเหตุ : กรณีสอบไม่ผ่าน

 • ผู้เข้าสอบจะได้รับใบนัดเพื่อทำการสอบใหม่ (หากใบนัดหาย ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อที่สนามสอบขับรถ และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบได้เลย)
 • ใบนัดมีอายุ 90 วัน จากวันที่ยื่นเอกสารในครั้งแรก จนถึงขั้นตอนสอบขับรถ และหากเกิน 90วัน จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกขั้นตอน
 • เมื่อถึงกำหนดวันนัดสอบแล้ว แต่ไม่สามารถมาสอบได้ ผู้สอบสามารถมาติดต่อในวันถัดไปได้โดยไม่ต้องขอเลื่อนนัดล่วงหน้า
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าคำขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท ต่อ 2 ปี (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

**เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546**

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:22