การสละมรดก Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:44

รูปแบบ / วิธีการสละมรดก

การแสดงเจตนาสละมรดกทำได้ 2 วิธี คือ
 • ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
 • ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ทำหนังสือการสละมรดก ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าเก็บรักษาหนังสือการสละมรดก ฉบับละ 20 บาท
 • ค่าคัดและรับรองสำเนาหนังสือการสละมรดก ฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยาน ไม่เกินฉบับละ 50 บาท

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • กรณีทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถทำเอง หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำให้ก็ได้
 • กรณีทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความการสละมรดกนั้นจะทำแต่เพียงบางส่วน หรือทำโดยมีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนเวลาไม่ได้ และเมื่อสละมรดกแล้วจะถอนการสละไม่ได้

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มหนังสือการสละมรดก(พ.ก.6)
 • แบบฟอร์มใบรับหนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกหรือสละมรดก(พ.ก.8)

สถานที่ยื่นในการสละมรดก

 • ผู้ประสงค์ที่จะสละมรดกให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ (เช่น นายอำเภอ) ที่สำนักงานเขต, ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย