การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:42
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

สามารถแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถได้เมื่อมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ หรือภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ใดก็ได้ที่ติดต่อสะดวก

หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ใบอนุญาตขับรถ
 2. แต่ถ้าเป็นใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถ Taxi) ให้แนบรูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่จะให้แก้ไขในใบขับขี่ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
ค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการแก้ไขรายการในใบขับขี่ ครั้งละ 50 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรแบบเดิมเป็นแบบใหม่ (แถบแม่เหล็ก)


 


หน่วนงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก   กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 14:18