การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:40

การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก

  • ใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ

เอกสาร/หลักฐาน

  • บัตรประจำตัว
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • พยานบุคคล 2 คน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • แบบฟอร์มหนังสือตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก(พ.ก.5)
  • แบบฟอร์มใบรับหนังสือตัดหรือถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดกหรือสละมรดก(พ.ก.8)

สถานที่ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตร กรมการปกครอง
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทั่วประเทศหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
Last Updated on Thursday, 22 December 2011 19:44