การขอรับใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติแบบ 5 ปี Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:33

อายุใบอนุญาต

 • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข

 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 1 ปี ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี ได้ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ จะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี ซึ่งมีวันอนุญาตถัดจากวันสิ้นอายุของใบอนุญาตชนิดชั่วคราวฉบับเดิม  (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งมีอายุใบอนุญาต 1 ปีนั้น ยังคงต้องติดต่อขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ภายในกำหนดเดิม คือ เมื่อครบ 1 ปี หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 60 วัน)
 • กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปี สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่มีอายุ 5 ปี ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวครบ 1 ปี จะได้รับใบอนุญาตเป็น 5 ปี  ซึ่งมีวันอนุญาตถัดจากวันสิ้นอายุของใบอนุญาตชนิดชั่วคราวฉบับเดิม
 • ในกรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน จะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม

หลักฐานประกอบคำขอ

 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • วีซ่าชนิด NON - IMMIGRANT VISA ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ขอได้ที่สถานทูตประเทศนั้นๆ )หรือ ใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
 • ใบอนุญาตเดิม ตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน ได้รับมาจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 2 ปี เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี

 • กรณีต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • ไม่ต้องเข้ารับการอบรม
  • ไม่ต้องจองคิว ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งด้วยตนเอง
 • กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง  
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศด้วยตนเอง
 • กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)
  • ติดต่อจองคิว ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี เป็น แบบ 5 ปี

 • กรณีต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก
  • ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง
  • จะต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมงด้วย (เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 )
  • ไม่ต้องจองคิว ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งด้วยตนเอง
 • กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  • การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • ไม่ต้องจองคิว ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งด้วยตนเอง
 • กรณีใบอนุญาตขับรถหมดอายุ เกินกว่า 3 ปี
  • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดงด้วย
  • เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง
  • ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการขับรถ
  • สอบการขับรถในสนามทดสอบด้วย (เหมือนการยื่นเรื่องทำใหม่)
  • ไม่ต้องจองคิว ให้ติดต่อกับสำนักงานขนส่งด้วยตนเอง

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 500 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 5 ปี 250 บาท

สถานที่ติดต่อ 

 • ในเขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก (อาคาร 4 ชั้น 2)
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1-4
 • ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-08-11


Last Updated on Sunday, 11 August 2019 14:23