การต่ออายุใบอนุญาตขับรถบดถนน Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:31

อายุใบอนุญาต

 • มีอายุ 5 ปี

เงื่อนไข

 • ต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือน

หลักฐาน

 • กรณีใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้คือ
  1. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
  2. ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
  3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้คือ
  1. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
  3. ใบอนุญาตเดิม หรือใบแทน
  4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
 • กรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุแล้วเกิน 3 ปี ใช้หลักฐานประกอบคำขอดังนี้คือ
  1. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส
  3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
  4. ใบอนุญาตเดิม หรือใบแทน

ในกรณีที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ทั้ง 3 กรณี เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักรและให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (PASSPORT) แทนบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี แทนสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยภาพถ่าย

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถบดถนน 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ

 • เขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Last Updated on Sunday, 04 March 2018 11:43