ใบอนุญาตผู้ประจำรถ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:30

อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
  • ส่วนบุคคลชนิดที่ 1 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ส่วนบุคคลชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • ส่วนบุคคลและทุกประเภทชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • ทุกประเภทชนิดที่ 1, ชนิดที่ 2, ชนิดที่ 3 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม
 4. ไม่เป็นวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ
 6. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 7. ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถเว้นแต่การเพิกถอนใบอนุญาตนั้นพ้นกำหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
 9. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำผิด หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมหรือเป็นอันธพาล เว้นแต่ได้พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี

หมายเหตุ

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2-10

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตผู้ประจำรถ

 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 300 บาท มีอายุ 3 ปี ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 200 บาท มีอายุ 3 ปี ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และผู้ให้บริการ 300 บาท มีอายุ 3 ปี
  • ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-06

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 13:26