ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:28

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ

หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนังสือสำคัญประจำตัวอย่างอื่น
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่
 3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน1 เดือน)
 5. ภาพถ่ายหลักฐานการจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3 หรือ ม. 3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

ขั้นตอนการดำเนินการ

เข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้

 • ความรู้ภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ 1 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 1 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ 1 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 1 ชั่วโมง

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตนำวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3 หรือ ม. 3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มาเป็นหลักฐานประกอบคำขอ ไม่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแต่ให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารคู่มือของกรมการขนส่งทางบก และเข้ารับการอบรมตาม หลักสูตรพิเศษ 1 ชั่วโมง สำหรับวิชาต่อไปนี้

 • ความรู้ภาคปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ 30 นาที
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 30 นาที
 • เข้ารับการทดสอบข้อเขียน จำนวน 40 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จึงจะผ่านการทดสอบ
 • เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตได้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 300 บาท มีอายุ 3 ปี ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 200 บาท มีอายุ 3 ปี ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และผู้ให้บริการ 300 บาท มีอายุ 3 ปี
  • ค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ค่าสมาร์ทการ์ด 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาตผู้ประจำรถกรณีสูญหาย หรือ ชำรุด จำนวน 130 บาท ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 30 บาท
  • ค่าสมาร์ดการด 100 บาท

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14


Last Updated on Thursday, 14 March 2019 13:29