การขอรับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:26

อายุใบอนุญาต

 • มีอายุ 5 ปี

คุณสมบัติ

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

หลักฐานประกอบการขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิจริตหรือจิตฟั่นเฟือน( แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล / คำนำหน้านามในกรณีสมรส

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

การอบรม

กรณีขอใบอนุญาตครั้งแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาดังต่อไปนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554เป็นต้นไป)

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 2. การขับรถอย่างปลอดภัย
 3. มารยาทในการขับรถ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถรถแทรกเตอร์ 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ (แถบแม่เหล็ก) 100 บาท

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ติดต่อ

 • เขตกรุงเทพฯ
  • กรมการขนส่งทางบก
  • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 – 4
 • ต่างจังหวัด
  • สำนักงานขนส่งส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด

 

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ที่มา www.dlt.go.th

Last Update : 2019-03-14


Last Updated on Thursday, 14 March 2019 13:14