สัญญาค้ำประกัน Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:02

สัญญาค้ำประกัน

  • ผู้ค้ำประกันจะรับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันด้วย
  • ผู้ค้ำประกันจะรับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาที่ลูกหนี้ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ ว่าสัญญาได้มีการกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้อย่างไร เช่น สัญญากู้ยืมเงินมีกำหนดเวลาในการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ต้องชำระทุกเดือน ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระตามกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าลูกหนี้ไม่นำเงินไปชำระ ถือว่าลูกหนี้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้แล้ว โดยเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องทำการบอกกล่าวทวงถามลูกหนี้ (แต่ถ้ามีการทวงถามอาจจะบอกกล่าวด้วยวาจาหรือทำเป็น
    หนังสือก็ได้) หรือกรณีเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้ำประกันก็จะต้องดูว่าในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ได้กำหนดให้ผู้เช่าซื้อค้างชำระค่าเช่าซื้อหรือค่างวด 2 หรือ 3 ครั้งติดกันจึงจะให้ถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด (ดูในสัญญาเช่าซื้อที่ตกลงกันและเงื่อนไขในสัญญาในการบอกกล่าวทวงถาม)
  • เมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันได้
  • ถ้าลูกหนี้และผู้ค้ำประกันไม่ยอมชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด เจ้าหนี้สามารถฟ้องทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้ร่วมกันรับผิดชำระหนี้ตามสัญญาได้
  • เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันต้องร่วมกันรับผิดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ และผู้ค้ำประกันได้มีการชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้ค้ำสามารถไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได้ตามจำนวนที่ผู้ค้ำได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไป

แต่ถ้าลูกหนี้และผู้ค้ำประกันยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา กล่าวคือ ยังไม่ยอมชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาของศาล เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้และผู้ค้ำประกันออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้

กรณีที่บุคคลใดนำทรัพย์สินมามอบให้กับเจ้าหนี้
ยึดถือไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้น ไม่ใช่การค้ำประกัน (สัญญาค้ำประกัน) เพราะสัญญาค้ำประกันเป็นกรณีที่นำบุคคลมาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของลูกหนี้ (ประกันด้วยตัวบุคคล) ไม่ใช่การนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพราะฉะนั้นจะนำบทบัญญัติว่าด้วยการค้ำประกันมาใช้บังคับไม่ได้ ต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยจำนอง จำนำ แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับ

กรณีที่ผู้ค้ำประกันต้องการยกเลิกการค้ำประกันกับเจ้าหนี้นั้น โดยหลักแล้วผู้ค้ำจะขอยกเลิกการค้ำประกันไม่ได้ เว้นแต่สัญญาค้ำประกันจะมีกำหนดระยะเวลาในการรับผิดของผู้ค้ำประกัน และได้ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว หรือการขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกัน และการให้ความยินยอมของเจ้าหนี้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงยุติธรรม