สัญญาเช่าซื้อ Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 18:58

สัญญาเช่าซื้อ

  • การเช่าซื้อคือการที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่า และจะขายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้เช่าโดยผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่าเป็นงวด (หรือตามที่ตกลง)
  • สัญญาเช่าซื้อถ้าไม่ทำเป็นหนังสือสัญญานั้นตกเป็นโมฆะ
  • ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้โดยการส่งมอบทรัพย์สินคืนให้เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
  • ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัด 2 คราวผู้ให้เช่าสมารถบอกเลิกสัญญาได้(หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ)
  • ถ้าเป็นการเช่าซื้อรถยนต์ต้องผิดนัด 3 งวดและบอกกล่าวอีก 30 วันรวมเป็น 4 งวด(ยึดตามประกาศ ส.ค.บ.เรื่องธุรกิจควบคุม)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : มาตรา 572,573,574หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงยุติธรรม