การจดทะเบียนรับรองบุตร Print
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 13:15

เอกสารที่ใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง
  • สูติบัตรของบุตร
  • หนังสือแสดงความยินยอมของบุตร
  • หนังสือแสดงความยินยอมของมารดาของบุตร
  • พยานบุคคล 2 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • บิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขต
  • เด็กและมารดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนทั้งสองคนถ้าเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา มารดาเด็กถึงแก่กรรม เป็นต้น การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล

สถานที่ติดต่อ

  • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 13:51