การขอร่วมใช้นามสกุล Print
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 13:09

เอกสารที่ใช้

 • สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล (เจ้าของนามสกุล)
  1. ทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2)
  4. ใบสำคัญทางทหาร (ถ้ามี)
 • สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล
  1. ทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
  4. สูติบัตร (กรณียังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
  5. ใบสำคัญทางทหาร (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. เจ้าของชื่อสกุล ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง จะออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล (แบบ ช.6) ให้กับเจ้าของชื่อสกุล เพื่อนำไปให้กับผู้ที่ขอร่วมใช้ชื่อสกุล
 3. จากนั้นผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุล ยื่นคำขอต่อ นายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 4. เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้อง จะออกหนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล (แบบ ช.4) ให้กับผู้ที่ขอร่วมใช้ชื่อสกุล เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สถานที่ติดต่อ

 • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 11:28