การจดทะเบียนหย่า Print
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 13:01

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ

 1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ
  • การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
  • การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
 2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เอกสารที่ใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสำคัญการสมรส
 3. หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน

 1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
 2. คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน

กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

 1. คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
 2. คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
 3. คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน

กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

 • หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมีเงื่อนไข ให้ไปจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม

ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา: http://www.dopa.go.th

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:56