การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา Print
Written by GCC AdminZ   
Monday, 28 November 2011 18:03
 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 • การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 • การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า
 • แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ และ เสียสิทธิกรณีไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 • การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 • ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
 • มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 • อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

 • ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน ไม่ถึง 90 วัน เลือกตั้ง ส.ว. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ กกต.จัดไว้จังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้น กทม.จัดไว้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต แต่ต้องยืนคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน
 • ขอรับแบบพิมพ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และยื่นต่อนายอำเภอ ปลัดเทศบาล และผอ.เขตของ กทม. ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นทำหน้าที่แทน
 • หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และ มีหมายเลขประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสถานที่อยู่ปัจจุบันจากบริษัท นายจ้าง สถานศึกษา หรือผู้ให้เช่า ฯลฯ (กรณีย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วแต่ไม่ถึง 90 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองนี้) พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อรอคำตอบรับจากอำเภอ เทศบาล หรือเขต

การลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

 • ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านตามทะเบียนบ้าน แต่ในวันเลือกตั้งต้องเดินทางออกนอกเขต ก็สามารถไปขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ก่อนได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน แต่ต้องแจ้งขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อ กกต.เขต

การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

การตรวจสอบรายชื่อ

 • 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน
 • 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อและที่เลือกตั้งจาก หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ว.11)

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ

 • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน
  หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเอง หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิอยู่ในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • การดำเนินการ แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 • หลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง

 • บัตรประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)
 • บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
  มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
  - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - ใบขับขี่
  - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ และ เสียสิทธิกรณีไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

การแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

 • ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน
  - ขอรับแบบ ส.ว. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุ
  - ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
  - ด้วยตนเอง
  - มอบหมายผู้อื่น
  - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

 • ผู้มีธุรกิจจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • ผู้ป่วยและไม่ สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่ สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • ผู้มีที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ผู้ประสบเหตุ สุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่เจ้งเหตุเสียสิทธิ 8 ประการ

 • เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกไม่สุจริต
 • เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
 • เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
 • เสียสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

สิทธิต่าง ๆ ที่เสียไปจะกลับคืนมา เมื่อได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส.หรือ ส.ว. ครั้งต่อไป

การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร ยื่นคัด ค้านต่อ กกต. โดย

 • ก่อน วันประกาศผลการเลือกตั้ง หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ กรณีเห็นว่าการเลือกตั้งเขตนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ภาย ใน 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีเห็นว่าผู้สมัครใช้จ่ายเงินใน การหาเสียงเกินจำนวนที่ กกต. กำหนด หรือผู้สมัครไม่ยื่นบัญชี รายรับ-รายจ่าย ภายใน 90 วันหลัง วันเลือกตั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มา: https://www.ect.go.th/ect_th/

Last update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 13:52