รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน Print
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 01 February 2012 19:33

       คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางถูกต้องและสมบูรณ์ ของ 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่กำหนดไว้ 48 แห่ง(หมายเหตุ คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว 20 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) ไม่สามารถขอรับ Visa on Arrival ได้ ต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา)

เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 • ตั๋วหรือเอกสารที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา
 • เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดจำนวนเงินคนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศ 8 พ.ค. 2543)
 • แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (แบบฟอร์มคำร้อง ขอรับได้ ณ ช่องทางอนุญาตเข้าเมืองที่กำหนดไว้)
 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562)

การขยายระยะเวลาพำนัก

     โดยปกติ คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ เจ็บป่วย โดยจะสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ซึ่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาขยายระยะเวลาการพำนักเป็นกรณีๆ

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ http://www.immigration.go.th )

รายชื่อ 18 ประเทศ

 1. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
 2. ราชอาณาจักรภูฏาน
 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. สาธารณรัฐไซปรัส
 5. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
 6. สาธารณรัฐฟิจิ
 7. จอร์เจีย
 8. สาธารณรัฐอินเดีย
 9. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
 10. สาธารณรัฐมอลตา
 11. สหรัฐเม็กซิโก
 12. สาธารณรัฐนาอูรู
 13. ปาปัวนิวกินี
 14. โรมาเนีย
 15. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 16. ไต้หวัน
 17. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 18. สาธารณรัฐวานูอาตู

 

ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตรา  (Visa on Arrival)  

 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
 10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
 12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย
 13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย 
 14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
 15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง
 16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบตาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง 
 17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
 18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน
 19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง
 20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง
 21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า , บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่
 22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย
 23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย
 24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
 25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ
 26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
 27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน
 28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
 29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
 30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
 31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
 32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก
 33. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้ำโขง
 34. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ
 35. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร
 36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่
 37. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
 38. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน
 39. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ
 40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน
 41. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ
 42. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา
 43. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ
 44. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี
 45. ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานหัวหิน
 46. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์
 47. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ ทําเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ
 48. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานตรัง
 49. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพะเยา
 50. ด่านตรวจคนเข้าเมืองชุมพร ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร 


 

ที่มา http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78

Last update : 620630 12.00

Last Updated on Saturday, 27 July 2019 15:13