การยื่นคำขอสละสัญชาติไทย Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:50
 • ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  • ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
 • ผู้ยื่นคำขอซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น
  • ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 • ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ
  • ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลในประเทศนั้น

1. การยื่นคำขอสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติตามสามี ตามความในมาตรา 13 ให้ยื่นคำขอตาม แบบ สช.1 พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส
 • หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของสามีมีบทบัญญัติหรือยินยอมให้เข้าถือสัญชาติของสามีได้1
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ของผู้ร้องและสามี คนละ 6 รูป (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าหญิงผู้ขอเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาก่อน
  • สำเนาสูติบัตร/หนังสือรับรองการเกิด
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน

2. การยื่นคำร้องขอสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ช.2 หรือด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ของผู้ขอ บิดา มารดา คนละ 6 รูป
 • หลักฐานที่แสดงว่าอาจถือสัญชาติของบิดาได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือ หลักฐานการได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 12 วรรค 2 หรือหลักฐานการได้สัญชาติอื่นแล้ว แล้วแต่กรณี
 • สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือหลักฐานการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบิดา
 • หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน
  • สำเนาสูติบัตร
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือองค์การรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ถ่ายภาพทั้งสองด้านอย่างชัดเจน
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9) สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน

3. หลังจากที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบเรื่องครบถ้วนแล้วจะดำเนินการสอบสวนปากคำผู้ร้อง และผู้ร้องจะต้องนำพยานบุคคลซึ่งยืนยันว่า ผู้ขอเกิดในประเทศไทยหรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อนมาสอบยืนยัน 2 ปาก

หมายเหตุ

ในการยื่นคำร้องฯ ให้นำหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมาแสดงให้ครบถ้วนทุกฉบับ จึงจะมายื่นคำร้องฯ ถ้าหากหลักฐานเอกสารฉบับใดมีครบจะไม่พิจารณารับคำร้องฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2252-5961 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source : http://www.sbpolice.go.th/การยื่นขอสละสัญชาติไทย/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:50