การขอคัดสำเนากรณีใบสำคัญ (แบบ สด.8) สูญหายหรือชำรุด Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:40

โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับแจ้งความ
  • รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา แต่งกายสุภาพ

สถานที่ติดต่อ

  • สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร หรือ สัสดีเขต ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
หมายเหตุ
  • สามารถติดต่อได้ที่สัสดี อำเภอภูมิลำเนาทหาร หรือ สัสดีเขต ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่
  • ต้องไปดำเนินการเองด้วยตัวเองเพราะเป็นเอกสารส่วนตัว ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update : 2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 18:38