การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:28

ผู้ใดลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว หรือทหารกองหนุนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ต้องแจ้งขอเปลี่ยนในหลักฐานทางทหาร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  • ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘)
  • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ติดต่อ

  • กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่องานทะเบียนทหารได้ที่ สำนักงานเขต ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้น (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน)
  • กรณีอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่องานทะเบียนทหารได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่นั้น  (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน)

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last update : 2019-03-08

 

Last Updated on Friday, 08 March 2019 11:00