การเรียกพลทหารกองหนุน Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:23

การเรียกพล มีดังนี้

 • การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร กำหนดไม่เกิน 1 วันโดยกระทำในยามปกติเพื่อเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และซักซ้อมระเบียบ
 • การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร มีกำหนดไม่เกิน 60 วัน โดยกระทำในยามปกติเพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหาร
 • การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือ การเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหารมีกำหนดไม่เกิน 60 วัน โดยกระทำในยามปกติ และยามสถานการณ์คับขัน เพื่อทดลองแผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
 • การระดมพล คือ การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในยามที่ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน โดยมีกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นเพื่อป้องกันประเทศ หรือปราบปรามจลาจลและขยายกำลังอัตราสงคราม

การเรียกพลทั้ง 4 ประเภทนี้ เป็นการเตรียมพลเพื่อให้กำลังพลมีประสิทธิภาพในการพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทหารกองหนุน เมื่อได้รับหมายเรียก พลจากนายอำเภอท้องที่แล้ว ต้องไปเข้ารับการเรียกพลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกพล
หากหลีกเลี่ยงขัดขืนจะมีความผิดตามกฎหมาย คือ
 • หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ถ้าหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี

การผ่อนผันการเรียกพล

ทหารกองหนุนผู้ใด เห็นว่าตนจะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม เพราะเป็น

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และข้าราชการ (ตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

ให้ แจ้งต่อสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมส่งหลักฐานขอผ่อนผันไปยังกระทรวงกลาโหม ดังนี้

 • บัญชีรายชื่อ (แบบ สด.45)
 • สำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
 • สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)

 

 • ครูหรืออาจารย์ ซึ่งประจำการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่างๆ

จะต้องไป ขอผ่อนผันด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ที่ทำการสอนอยู่ (ไม่ต้องส่งไปที่กระทรวงกลาโหม) โดยนำหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
 • หลักฐานรับรองว่าเป็นครูหรืออาจารย์
 • ทะเบียนบ้าน

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ที่มา : opsd.mod.go.th

Last update : 2019-03-08

 

Last Updated on Friday, 08 March 2019 10:50