สิทธิที่จะได้รับของทหารผ่านศึกด้านสินเชื่อ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:29

สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรช่วงฤดูการผลิต ให้กู้ยืมแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก วงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยสมาชิกทุกคนจะต้องค้ำประกันและรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะลูกหนี้ร่วม และต้องชำระหนี้คืนภายหลังการจำหน่ายผลิตผล แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ที่ อผศ. ประทับตรารับรองให้แล้ว หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)
 • บัตรประจำตัวประชาชน

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

สินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพต่างๆ ให้กู้ยืมแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 เป็นรายบุคคล และผู้กู้ต้องมีที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้ ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายปี รายเดือน หรือรายงวด วงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 100,000 บาท

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน
 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.) โฉนดแผนที่โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว
 • หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ทะเบียนการค้า , เอกสารที่ดินทำกิน
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)

สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด บำนาญ

ผู้ขอกู้ยืมต้องเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 1 ปี ผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน วงเงินกู้ยืมคนละไม่เกิน 50,000 บาท และต้องมีบุคคลที่เชื่อถือได้ค้ำประกัน ยกเว้นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน

 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน, บัตรประจำตัวผู้ค้ำ (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • บัตรรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกรณีให้หักเงินบำนาญทางธนาคาร โดยผู้กู้จะต้องโอนเงินบำนาญไปรับที่ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาที่ผู้กู้สะดวกในการติดต่อ
ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือเงินเบี้ยหวัด บำนาญ

ให้กู้ยืมเฉพาะทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 ปี ผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท กรณีกู้ยืมเกินกว่า 100,000 บาท ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่งตั้ง

ให้กู้ยืมเฉพาะทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 ปี ผ่อนชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท กรณีกู้ยืมเกินกว่า 100,000 บาท ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่งตั้ง

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน

 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส
 • ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)
 • หลักฐานความจำเป็นเดือดร้อนในการขอกู้ยืมเงิน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

ให้กู้ยืมเฉพาะทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ วงเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 400,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 25 ปี โดยมีประกันหนี้ เมื่อได้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (เว้นแต่กรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ) หากจำเป็นต้องซ่อมแซมต่อเติม หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ยืมเงินได้อีกครั้ง บ้านที่จะซ่อมแซมหรือต่อเติม จะต้องเป็นของผู้กู้วงเงินคนละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 6 ปี ผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย กรณีกู้ยืมเงินเกินกว่า 100,000 บาท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่งตั้ง

กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน, โฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) ของที่ดินแปลงที่จะไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝาก
 • หนังสือสัญญาจำนองหรือหนังสือสัญญาขายฝาก
 • หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง หรือผู้ซื้อฝาก โดยมีชื่อทหาร ฯ เป็นผู้กู้หรือร่วมกู้กับภรรยา
 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
 • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ ผู้กู้ หรือภรรยา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)
กรณีซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน
 1. สำเนาโฉนดที่ดิน, โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) ของที่ดินแปลงที่จะซื้อ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน

 • บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)
 • ใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
 • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหารฯ ผู้กู้ หรือภรรยา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)
กรณีปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
 1. สำเนาโฉนดที่ดิน, โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) ของแปลงที่จะปลูกสร้างบ้าน
 2. แบบแปลนบ้านที่จะปลูกสร้าง และรายการประมาณค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืม

 • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ ผู้กู้ หรือภรรยา (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส. ๓ ก.) แปลงที่จะซ่อมแซมบ้าน , ต่อเติมบ้านหรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
 • แบบแปลนในส่วนที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างบ้าน และภาพถ่ายบริเวณที่จะซ่อมแซม ต่อเติม หรือปลูกสร้างบ้าน
 • รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ต่อเติมหรือปลูกสร้าง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (กรณีให้หักเงินบำนาญพิเศษ หรือเงินช่วยเหลือดำรงชีพ ฯ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ชำระหนี้กู้ยืม)
 • ในกรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติจะต้องมีหนังสือรับรองความเสียหายจากทางราชการ

การกู้ยืมเงินทุกประเภท

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เว้นแต่ ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ จะต้องเสียดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update : 2019-03-09

 

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:30