การเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:22
หลักฐาน
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
  • ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
    - ค่าธรรมเนียม 100 บาท
    - ค่าปรับไม่เกิน 100 บาท (กรณีแจ้งขอเปลี่ยนเกิน 60 วัน)

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update 2019-03-02 

 

 

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:36