การขออยู่ต่อ กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:22

กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีไม่มีส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ข้อ (3) รับรองมา ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 4. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรจากทางราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์การนั้น
 6. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานในองค์การ
 7. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (3) ให้แนบหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source : http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=service#

Last update: 2019-03-18

Last Updated on Monday, 18 March 2019 10:53