การขออยู่ต่อ กรณีเผยแพร่ศาสนา Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:57

กรณีเผยแพร่ศาสนา

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. หนังสือรับรองจากกรมศาสนา หรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรศาสนานั้นๆ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ