ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:31
เอกสาร
 1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ
  หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติ
  และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย,
  แปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ ประสบการณ์การทำงาน
 6. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า (ถ้ามี)
 7. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ โดยให้ระบุรายละเอียดการทำงาน รายได้ต่อเดือน
 8. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี
  ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ตัง้ แต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 10. หนังสือสนับสนุนจากส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
 11. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน
 12. สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่มและทุกหน้า)
 13. แบบข้อมูบุคคล
  • ภาพถ่ายคนต่างด้าว
  • บุคคลภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว)
  • ภายในสถานที่ทำงานกับพนักงาน
  • ภายนอกโรงงาน (คนเดียว)
  • ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี)
  • ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พักอาศัย
  • ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี)จำนวน 10 ภาพ ขนาดโปสการ์ด ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
 14. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

หมายเหตุ
 1. เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสำเนาเอง
 2. เอกสารใดเป็นเอกสารของนิติบุคคล ให้รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามในนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 3. เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนัน้ ๆ ในประเทศไทย, แปลเป็นภาษาไทย
  โดยระบุรายละเอียดของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกองสัญชาติและนิติกรณ์
  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : https://www.immigration.go.th/img/residence_expert_th.pdf

Last update: 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 14:01