บำเหน็จ (จ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งสุดท้าย) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:31

สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ

 • มีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์
  1. ทางราชการให้ออกด้วยเหตุทดแทน
  2. ออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ
  3. ทางราชการให้ออกเพราะครบเกษียณอายุ
  4. ลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว
  5. ลาออกโดยมีเวลาราชการครบ 10 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์
 • มีสิทธิได้รับบำเหน็จแทนบำนาญ

เกณฑ์คำนวณบำเหน็จ

= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ

 • กรณีลาออก , ปลดออก
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อ ยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
 • กรณีตาย
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการกรณีตายปกติ (ป่วยตายฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีตายผิดปกติ (อุบัติเหตุฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย ที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
  • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญชั้นสัญญาบัตรให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นเคยรับราชการอยู่


 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update :
2019-03-09

 


Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:03