บำนาญปกติ (จ่ายให้เป็นรายเดือน) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:29

สิทธิที่จะได้รับบำนาญ

 • ต้องมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  1. ทางราชการให้ออกโดยไม่มีความผิด
  2. ทางราชการให้ออกเพราะครบเกษียณอายุ
  3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดครบกำหนดย้ายประเภท
  4. ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
  5. ทางราชให้ออกเมื่อมีเวลาราชครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว
  6. ลาออกจากราชการเมื่ออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว

เกณฑ์คำนวณบำนาญ

= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ / 50

การยื่นเรื่องขอรับบำนาญ

กรณีลาออก , ปลดออก
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อ ยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
กรณีตาย
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการกรณีตายปกติ (ป่วยตายฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีตายผิดปกติ (อุบัติเหตุฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย ที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
 • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญชั้นสัญญาบัตรให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นเคยรับราชการอยู่


 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update : 2019-03-09

 


Last Updated on Saturday, 09 March 2019 18:57