บำเหน็จตกทอด (จ่ายให้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:27
 • ข้าราชการ หรือผู้รับเบี้ยหวัดตาย ทายาทจะได้รับบำเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปี เวลาราชการ
 • ผู้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตาย ทายาทจะได้รับบำเหน็จตกทอดเป็นเงิน 30 เท่าของบำนาญ
 • บำเหน็จตกทอดรายใดคำนวณได้ไม่ถึง 3,000 บาท ก็ให้จ่ายเป็นเงิน 3,000 บาท

ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด

 • บุตร 1-2 คน ได้รับ 2 ส่วน บุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ได้รับ 3 ส่วน (ไม่จำกัดอายุ)
 • สามีหรือภริยา ได้รับ 1 ส่วน
 • บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน
 • ในกรณีที่ไม่มีทายาท
  • ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • ถ้าไม่มีทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด

กรณีลาออก , ปลดออก
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อ ยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
กรณีตาย
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการกรณีตายปกติ (ป่วยตายฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีตายผิดปกติ (อุบัติเหตุฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย ที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
 • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญชั้นสัญญาบัตรให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ กพ.ทอ.
 • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นเคยรับราชการอยู่

เอกสารที่ทายาทควรเตรียมไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนคนตายหรือมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (บุตรที่เกิดจากภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 • หลักฐานการตายของทายาท
 • หนังสือรับรองภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมของภริยาที่จดทะเบียนสมรสซ้อน และ
 • เอกสารอื่นๆ ที่ทางการออกให้ (เตรียมไว้อย่างละ 2 ฉบับ)
 • รูปถ่ายของผู้มีสิทธิ (ขนาดรูปติดบัตรประจำตัว) อย่างน้อยคนละ 6 รูป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา :
www.rta.mi.th

Last Update : 2019-03-09

 


Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:06