บำนาญพิเศษ (จ่ายให้เป็นรายเดือน) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:25

บำนาญพิเศษแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

 1. กรณีทุพพลภาพ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่ ผู้ที่ทุพพลภาพเป็นผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ
 2. กรณีถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่ ทายาทได้รับบำนาญพิเศษ

การคำนวณบำนาญพิเศษ

 • เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับปูนบำเหน็จพิเศษแล้ว
กรณีทุพพลภาพ (ได้รับทั้งบำนาญปกติและบำนาญพิเศษ)
 • ยามปกติ ได้รับบำนาญเป็นจำนวน 5 ถึง 20 ใน 5 ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • ผู้ที่ทำหน้าที่ไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ, ทำหน้าที่โดดร่ม, ดำน้ำ, กวาดทุ่นระเบิด, ขุดทำลาย, ทำ, ประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ ได้รับบำนาญพิเศษ เป็นจำนวน 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • ทำหน้าที่ในระหว่าเวลาที่มีการรบ, การสงครามหรือการปราบปรามการจลาจล ได้รับบำนาญพิเศษ เป็นจำนวน 30-35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

กรณีถึงแก่ความตาย
 • ยามปกติ ทายาทได้รับบำนาญพิเศษเป็น จำนวน 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • ทำหน้าที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ, ทำการโดดร่ม, ดำน้ำ, กวาดทุ่นระเบิด, ขุดทำลาย, ประกอบวัตถุระเบิด มีหน้าที่เกี่ยวกับไอพิษ, การรบ, การสงคราม. ปราบปรามการจลาจล ทายาทได้รับบำนาญพิเศษเป็น จำนวน 40/50 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

เงื่อนไขที่จะได้รับบำนาญพิเศษ

 • บิดา มารดา ได้รับจนตลอดชีวิต
 • คู่สมรส ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่จดทะเบียนสมรสใหม่
 • บุตร ได้รับจนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา ชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่เทียบเท่า ก็ให้ได้รับจนสำเร็จการศึกษา แต่อายุต้องไม่เกิน 25 ปี
 • (บุตรที่พิการถึงทุพพลภาพ ได้รับตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่)
 • ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในความอุปการะ ได้รับ 10 ปี ถ้าอายุไม่ถึง 20 ปี ให้อนุโลมรับอย่างบุตร

เอกสารที่ทายาทควรเตรียมไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนคนตายหรือมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตร(บุตรที่เกิดจากภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 • หลักฐานการตายของทายาท
 • หนังสือรับรองภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมของภริยาที่จดทะเบียนสมรสซ้อน
 • เอกสารอื่นๆ ที่ทางการออกให้เตรีมไว้อย่างละ 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายของผู้มีสิทธิ (ขนาดรูปติดบัตรประจำตัว) อย่างน้อยคนละ 6 รูป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update : 2019-03-09


Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:01