หนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์(บุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไป) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:03
เอกสาร/หลักฐาน
 • หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจย์
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย เช่น บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เป็นบัตรที่ไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก )
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอรับบัตรคิว
 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นบัตรที่ไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ยื่นขอ (ชีวภาพ) ประกอบด้วย วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวา, นิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 • ผู้ยื่นขอแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการในขอหนังสือเดินทาง
 • รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มหนังสือเดินทาง
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 400 บาท
 • ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์)
อายุการใช้งาน
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 2 ปีหน่วยงานที่รับผิดชอบ:
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th/services/58842-คู่มือสำหรับประชาชน-:-งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ.html

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 15:43