หนังสือเดินทางธรรมดาสำหรับพระภิกษุสามเณร Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 14:03
เอกสาร / หลักฐาน
 • เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ศ.ต.ภ.)
 • ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือวัด
 • เอกสารประกอบ อาทิ
  • ใบตราตั้งสัญญาบัตร
  • ใบฐานานุกรม
  • ใบเปรียญธรรม
  • ใบตราตั้งเจ้าอาวาส
  • ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล
  • ใบฐานานุกรม(ชั้นพิเศษ)

หมายเหตุ : กรณีสามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอรับบัตรคิว
 • ยื่นเอกสารประกอบการขอเพื่อทำตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ยื่นขอ (ชีวภาพ) ประกอบด้วย วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวา, นิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 • ผู้ยื่นขอแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการในขอหนังสือเดินทาง
 • รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มหนังสือเดินทาง
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์)
 • อายุการใช้งาน
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และมีจำนวนหน้าทั้งหมด 50 หน้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th/services/58842-คู่มือสำหรับประชาชน-:-งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ.html

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 15:33