การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 12:33
เอกสารหลักฐาน
 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)
  • (ใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สำหรับสำเนา โดยคนต่างด้าวรับรองสำเนา ดังนี้ 1) หน้าข้อมูลบุคคล 2) หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง 3) หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี) 4) หน้าตราประทับขาเข้าล่าสุด 5) หน้าตราอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี) )
 • แบบฟอร์ม ตม.8 (ฉบับจริง 1 ฉบับ), (ติดรูปถ่าย 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน))
 • หนังสือรับรองการจ้างจากนายจ้าง (กรณีแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม )(นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนออกนอกราชอาณาจักรและเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง
 • บัตรขาออก (ตม.6) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ) (คนต่างด้าวรับรองสำเนา)
 • เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีปรากฎเงื่อนไขห้ามคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ), (คนต่างด้าวรับรองสำเนา)
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง (Single) 1,000 บาท
 • เกินกว่าหนึ่งครั้ง (Multiple) 3,800 บาท
สถานที่ยื่นคำขอ
 • ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร :
  • หากเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   • ยื่นคำขอที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • แต่หากเป็นแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) จะต้องยื่นคำขอที่
   • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)
   • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)  ณ อิมพีเรียล ลาดพร้าว
   • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ
 • ชาวต่างชาติในต่างจังหวัด
  • ยื่นคำขอตาม ตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่
  • ยื่นคำขอ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง
   • คนต่างด้าวที่สามารถขอได้ จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ วันนั้น มีการเช็คอินกับทางสายการบิน และมีการตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย หลักเกณฑ์เดียวกับการดำเนินการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   • จุดให้บริการ จะอยู่ด้านหลัง Counter ตรวจ Passport (โซนของตม.ขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง)
   • เปิดให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ยื่นคำขอ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   • ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 โซน 2 บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันออก (บริเวณประตู5)
   • เวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
   • ขั้นตอนการดำเนินการ คนต่างด้าวที่สามารถทำ Re-entry ที่สนามบินสุวรรณภมิได้ จะต้องมีกำหนดการบินในวันนั้น และต้องเช็คอินกับทางสายการบินก่อนดำเนินการทำ Re-entry และตรวจหนังสือเดินทาง และควรเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนการเดินทางด้วย

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่สามารถยื่นขอ Re-Entry Permit ได้***

เวลาเปิดให้บริการ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู
  • เปิดให้บริการ Re-Entry วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. (ให้บริการชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่ส่งอีเมล์มาล่วงหน้าเท่านั้น หากไม่ได้ส่งอีเมล์มาติดต่อที่ แจ้งวัฒนะ)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู
  • เปิดให้บริการ Re-Entry วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 และ 13.00-16.30 น. (สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ)


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source : http://bangkok.immigration.go.th/intro_th.html

Last update: 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 13:53