วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 12:28
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรีจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการ เพื่อการอื่นนอกจากการเข้ามาประจำการในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงสุล หรือราชการ
 • การขอรับการตรวจลงตราของผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ
เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
 • หนังสือเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย
 • หนังสือนำจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/หน่วยราชการ ของประเทศผู้ร้อง หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรของสหประชาชาติที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ หรือจากหน่วยราชการของไทย โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

อายุการใช้งานของวีซ่า
 • อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน สามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)
 • ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
 • การขยายระยะเวลาพำนัก เมื่อครบกำหนดตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยทั่วไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางออกไปได้ โดยในการขอยื่นคำร้องขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งขอเป็นรายๆ ไป เพื่อนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ และต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อตามปกติ
สถานที่ยื่นขอวีซ่า
 • สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้น ๆ

สถานที่ติดต่อสอบถาม
 • สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source: http://www.consular.go.th/main/th/services/1287/19765-ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่าง.html

Last update: 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:40