การทำงาน Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 09:43
เอกสาร
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
 • หนังสือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ที่ขอได้ (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างคนต่างด้าวต้องไปยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานหรือ แบบ ตท.3 ซึ่งหากอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวมาทำงานได้ตามที่ขอ กระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาต ให้นายจ้างส่งหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าวให้คนต่างด้าวใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)
 • หนังสือจากบริษัทในประเทศไทยที่จะจ้างงานบุคคลต่างด้าวดังกล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารของบริษัท เช่น
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • งบการเงินปีล่าสุด ฯลฯ
อายุวีซ่า
 • 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (Single Entry)และ
 • 1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entries)
ค่าธรรมเนียม
 • 2,000 บาท (Single Entry)
 • 5,000 บาท (Multiple Entries)
จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร
 • ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
การขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพำนักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้
คนต่างด้าวสามารถยื่นคำร้องได้
 • ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
 • โทร. 0-2287-3101- 10
 • เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th/
 • การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ยื่นคำขอ
 • สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
 • สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ติดต่อสอบถาม
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th

Last update: 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:32