สินเชื่อออมสุขใจ Print
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 25 January 2018 14:56

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถต่อต่อได้
 • มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุน
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
 • ชำระหนี้สินอื่นๆ

จำนวนวงเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ  200,000 บาท  ดังนี้ 
  • ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท
  • ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท
  • ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท
 • ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการชำระคืนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

 


ที่มา https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/สนเชอประชาชนสขใจ-(2).aspx

 

Last Updated on Thursday, 25 January 2018 15:52