ตลาดประชารัฐ Print
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 15 November 2017 15:27

ที่มาของโครงการฯ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ดําเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยโครงการตลาดประชารัฐบูรณาการโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการอันจะนํามาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตต่อไป

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

ตลาดประชารัฐ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ จำแนกออกเป็น 9 ประเภท ตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้


กำหนดการลงทะเบียน

  • ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560
  • เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ


สถานที่ลงทะเบียน

  • กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขตทั้ง 50 เขต
  • ภูมิภาค : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง


ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการ

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการ

  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่กํากับตลาดได้กําหนดไว้
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเปนผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียว
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบคําขอเป็นความจริงทุกประการ
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบคําขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนยื่นแบบคําขอมากกว่า 1 แห่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 


ที่มา : http://www.market.moi.go.th/

Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 16:07