โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 Print
Written by GCC AdminZ   
Friday, 15 July 2016 14:08

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน

ระยะเวลารลงทะเบียน

 • 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559
 • หลังจากนี้ รัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายนของทุกปี

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2558

หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

สถานที่ลงทะเบียน

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย

วิธีลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

วิธีที่ 1 กรอกแบบลงทะเบียน ณ ธนาคาร

 1. ยื่นบัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 2. รับแบบลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้วกรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร (เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ) ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

วิธีที่ 2 กรอกแบบลงทะเบียนจากสถานที่อื่น แล้วจึงนำมายื่นที่ธนาคาร

 1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ คลิกที่นี่
 2. กรอกแบบลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. ติดต่อที่สาขาของธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนพร้อมทั้งแบบลงทะเบียนตามข้อ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 4. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้เอกสาร (เป็นหางตั๋วแผ่นเล็ก ๆ) ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

หมายเหตุ

 • เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลไว้ใช้ทำสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและ หนี้สินที่มีอยู่ เช่น
  • รายได้ (เงินเดือน / เงินฝากธนาคาร / สลากออมทรัพย์ / พันธบัตร / หุ้น ฯลฯ)
  • การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
  • หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ / เงินกู้นอกระบบ / หนี้บัตรเครดิต / หนี้เพื่อการศึกษา / หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ / หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)
 • เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว กรมสรรพากรจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลไว้ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่ตรวจสอบได้ผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองเข้าไป
 • รัฐบาลระบุว่าการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักนโยบายภาษี  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  - โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3561 หรือ 3512 หรือ 3511

ที่มา

 • http://www.thaigov.go.th/index.php/news-ministry/2012-08-15-09-16-10/item/105095-ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ/th/news-ministry/2012-08-15-09-16-10
 • http://money.kapook.com/view152651.html
Last Updated on Friday, 15 July 2016 14:33