หนังสือเดินทางธรรมดา: กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ Print
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 29 December 2011 12:45
 1. บิดาเป็นชาวต่างชาติ มารดาเป็นคนไทย
  • กรณีจดทะเบียนสมรส
   • บิดาและมารดามาทั้งคู่
   • มารดามาผู้เดียว
   • บิดามาคนเดียว
  • กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบิดาไม่ได้ รับรองบุตร
   • มารดาเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว
   • บิดาต่างชาติเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว
 2. มารดาเป็นชาวต่างชาติบิดาเป็นคนไทย
  • กรณีจดทะเบียนสมรส
  • กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส
   • บิดาและมารดาลงนามร่วมกัน
   • มารดามาลงนามผู้เดียว
   • บิดามาลงนามผู้เดียว
  • กรณีบิดาชาวไทยสูญหายไม่สามารถตามตัวได้

บิดาเป็นชาวต่างชาติ มารดาเป็นคนไทย

ผู้เยาว์ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

1. กรณีจดทะเบียนสมรส

 • กรณีบิดาและมารดามาทั้งคู่
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดา
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของมารดามาแสดง
 • กรณีมารดามาผู้เดียว
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของมารดา
  • หนังสือยินยอมของบิดาออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ (กรณีบิดาอยู่ใน ต่างประเทศ) หรือออกให้โดยอำเภอ/ เขต(กรณีบิดาอยู่ในประเทศ)
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาที่ ประทับตรารับรองสำเนาโดสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทย
 • กรณีบิดามาคนเดียว
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดา
  • หนังสือยินยอมของมารดาออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ /อำเภอ / เขต
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของมารดา หรือสำเนาบัตรประชาชนของมารดาที่รับรองสำเนาโดย อำเภอ / เขตหรือสำเนา
  • หนังสือเดินทางของมารดาที่รับรอง สำเนาโดยสถานเอกอัครราชทูต /สถากงสุลไทยในต่างประเทศ

2. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบิดาไม่ได้ รับรองบุตร

 • มารดาเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว
  • บัตรประชาชนฉบับจริงของมารดาและบันทึกปากคำมารดาเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค.14) ที่ออกให้โดยอำเภอ / เขตที่มีภูมิลำเนาอยู่
 • บิดาต่างชาติเลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียว
  • หนังสือเดินทางของบิดา(ฉบับจริง)
  • คำสั่งศาลไทยให้บิดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเพียงผู้เดียวมิเช่นนั้น มารดาต้อง มาร่วมลงนามด้วยหมายเหตุ

หมายเหตุ สตรีไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ ต้องกลับมาแก้ไข คำนำหน้า และชื่อสกุลตามคู่สมรสในทะเบียนบ้าน และทำบัตรประชาชนใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางสำหรับตนเองและบุตรด้วย


มารดาเป็นชาวต่างชาติ บิดาเป็นคนไทย


1. กรณีจดทะเบียนสมรส

 • ผู้เยาว์ได้สัญชาติไทยด้วยการเกิด ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรแนวปฏิบัติและเอกสารเพิ่มเติมในการยื่นขอหนังสือเดินทางเช่นเดียวกับกรณีมารดาเป็นคนไทย

2. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 • ผู้เยาว์ไม่ได้สัญชาติไทย เว้นแต่
  • บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสในภายหลัง
  • บิดาจดทะเบียนรับรองให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • คำสั่งศาลให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา
 • เอกสารเพิ่มเติมในการขอหนังสือเดินทาง
  • บิดาและมารดาลงนามร่วมกัน
   • บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดา
   • หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าวฉบับจริงของมารดา
  • มารดามาลงนามผู้เดียว
   • หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าวฉบับจริง ของมารดา
   • เอกสารการรับรองบุตรฉบับจริง
   • หนังสือยินยอมของบิดาที่ออกให้โดย อำเภอ/เขต หรือ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
   • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ฉบับจริงของบิดา หรือ สำเนาที่อำเภอ/ เขต หรือ สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศรับรองความถูกต้องแล้ว
  • บิดามาลงนามผู้เดียว
   • บัตรประชาชน ฉบับจริง ของบิดา
   • เอกสารการรับรองบุตร ฉบับจริง
   • หนังสือยินยอมของมารดาที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
   • หนังสือเดินทางฉบับจริงของมารดา หรือ สำเนาที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศรับรอง     ความถูกต้องแล้ว

3. กรณีบิดาชาวไทยสูญหายไม่สามารถตามตัวได้

 • เอกสารเพิ่มเติม
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงของมารดา
  • คำสั่งศาลให้มารดาเป็นผู้มีอำนาจ ปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th/services/58842-คู่มือสำหรับประชาชน-:-งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ.html

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 15:19