การตรวจสอบโฉนดที่ดินซ้ำซ้อน Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:17

กรณีโฉนดที่ดินซ้ำซ้อน สามารถทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด โดยระบุเรื่องที่จะร้องเรียน
 • จังหวัดจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
 • เมื่อการตรวจสอบและทราบแน่ชัดแล้วว่าผู้ใดมีสิทธิครอบครองก็จะแจ้งกลับให้ทราบ

เอกสารหลักฐาน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทั้ง 2 ฉบับ
 • ชื่อ - สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
 • หนังสือร้องเรียน (สามารถเขียนขึ้นเอง)

วิธีการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินว่าตรงกันหรือไม่
 • เลขโฉนดในสมุดเล่มตรงกันหรือไม่
 • เช็คสารระบบว่าตรงกันหรือไม่
 • การได้มาของที่ดิน เอกสารสิทธิ์ที่ดินได้มาอย่างไร ถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ข้างเคียงตรงกันหรือไม่ และใครเป็นผู้รับรอง

หมายเหตุ

กรณีโฉนดเป็น นส. ซึ่งจะใช้เหมือนกัน เช่น นส. 3 แต่ พ.ศ. ที่ออกจะต่างกัน ฉะนั้นจะต้องดูว่าโฉนดที่มีอยู่ออกใน พ.ศ. ใดถ้าโฉนดทับซ้อนกันก็จะต้องทำการเพิกถอน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source: http://www.dol.go.th/Pages/internet.aspx

Last Update : 2019-03-03

Last Updated on Sunday, 03 March 2019 10:33