logotype
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและการต่างประเทศ สังคมและสวัสดิการ การศึกษาและเทคโนโลยี


การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560 PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 15 November 2017 16:08

กำหนดการลงทะเบียน

กรณีรายใหม่

 • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายนของทุกปี (การลงทะเบียนประจำปี 2560 ต้องเป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2501)

กรณีย้ายที่อยู่

 • สามารถลงทะเบียนที่ใหม่ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีการย้ายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปีที่ย้ายส่วนการรับเงินใช้หลักเกณฑ์เดิม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)

 • หนังสือมอบอำนาจ(แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน) จ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้

 • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
 • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
 • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
 • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท


สถานที่ลงทะเบียน

 • สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อบต.หรือเทศบาลที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ถึงแก่กรรม
 • ขาดคุณสมบัติ
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/หนังสือมอบอำนาจ (กรุงเทพมหานคร)
 • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/หนังสือมอบอำนาจ (ต่างจังหวัด)
Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 16:32
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 3 of 7