logotype
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
Written by a   
Tuesday, 20 September 2011 20:54

ที่อยู่ : เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 022035000

โทรสาร : -

เว็บไซต์ : www.mfa.go.th

Last Updated on Tuesday, 12 February 2019 16:31