logotype
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ PDF Print E-mail
Written by GCC Adminz   
Thursday, 15 December 2011 14:36
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการอิสระ

ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักพระราชวัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Last Updated on Friday, 01 December 2017 11:24