logotype
ก. เกษตรฯจัดประชุมวิชาการ"ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า"
Tuesday, 26 May 2015 13:57

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" พร้อมโชว์ผลงานวิจัยดีเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยด้านพันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูง และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ ได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 จำนวน 11 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับดีเด่น ได้แก่ 1) สารชีวภาพจากแบคทีเรียแลคติกแอซิด และ 2) หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม พันธุ์นครสวรรค์ 3 ระดับดี ได้แก่ 1) พัฒนาแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ใหม่ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้า สาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola 2) วิธีตรวจและวินิจฉัยโรคใบขาวของอ้อยด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 3) การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตหอมแดงคุณภาพ 4) วิจัยและพัฒนาไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ และ 5) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางการเกษตรก้วสู่ผู้นำ AEC และระดับชมเชย ได้แก่ 1) โมเลกุลเครื่องหมายในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมและตรวจสอบปาล์มน้ำมันลูกผสมชนิดเทเนอรา 2) การใช้เทคนิค Real time PCR ในการตรวจหาแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv.citri สาเหตุโรคแคงเคอร์ เพื่อการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ 3) เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา เพื่อผลิตชาเขียวชนิดอบไอน้ำและชาฝรั่ง และ 4)มาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักและผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส ระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP เกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น สาขาระบบการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดี GMP และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP และร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ ร้าน Q-Shop ดีเด่น ประจำปี 2558 อีกด้วย

นายอำนวย กล่าวเพิ่มเติมว่า "การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า และที่สำคัญการเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาการเกษตร ทั้งในด้านการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิต เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรให้ได้รับประโยชน์ต่อไป" นายอำนวย กล่าวที่มา :http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=92254:92254&Itemid=247&lang=th