logotype
สธ. เร่งพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลในสังกัดพร้อมดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
Sunday, 24 May 2015 00:00

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน รองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จัดแพทย์ประจำพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง และจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เร่งพัฒนาคุณภาพบริการห้องฉุกเฉินหรืออีอาร์  รองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันให้เพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบขณะนี้คือจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมีจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยหนักในภาวะวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ทำให้คิวรักษานาน ผู้ป่วยและญาติเกิดความไม่พึงพอใจ

นายแพทย์สุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาครั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการบริการ ณ จุดเกิดเหตุหรือการเรียกใช้บริการ 1669  ซึ่งเป็นบริการฉุกเฉินฟรีตลอด 24  ชั่วโมง และระบบบริการที่ห้องฉุกเฉินกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องจัดระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ชัดเจน  ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์ที่สนใจด้านฉุกเฉินเป็นผู้บริหารศูนย์สั่งการ 1669 รวมทั้งจัดบริการนอกเวลาตามความเหมาะสมให้เพียงพอ เพื่อให้ห้องฉุกเฉินให้บริการเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจริงๆ

สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ให้จัดระบบให้มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาเป็นแพทย์ที่ปรึกษากรณีจำเป็นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งจัดระบบทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคเร่งด่วนที่ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ ติดเชื้อในกระแสเลือด หญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด และผู้ป่วยที่มีบาดเจ็บอันตรายที่เส้นเลือด  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเปิดบริการนอกเวลาตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงภาระงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ให้สำนักบริหารการสาธารณสุขติดตามผลคืบหน้าทุก 2 เดือน เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ที่มา :http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=92207:สธ-เร่งพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน-รพในสังกัด-พร้อมดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน-24-ชั่วโมง&Itemid=256&lang=th