logotype
กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ
Wednesday, 18 March 2015 12:26

กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ ให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติเข้ารายงานตัว หลังครบระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ 31 มีนาคม 2558

วันนี้ (18 มี.ค. 58) ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยกำหนดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนี้ 1. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะได้รับการตรวจ ลงตรา และได้รับอนุญาตทํางานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยอนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก 2 ปีหลังสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 31 มีนาคม 2559 2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวเพื่อรับบัตรประจำตัวใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งจะได้รับการผ่อนผันเป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จต่อไป และ 3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดให้จดทะเบียนใหม่ โดยจะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 (จดทะเบียนปีละ 2 ครั้ง) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ และกฎกระทรวง ให้ครอบคลุมการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องแรงงานต่างด้าวในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาที่จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2557 และถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมถึงผู้ติดตามที่จดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันและมีอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องมารายงานตัวต่อนายทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจําตัวฉบับใหม่และขออนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม 2558 ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 มีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 00 แล้ว โดยให้ใช้เลขประจําตัว 13 หลักหมายเลขเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือสถานประกอบการให้นายทะเบียนปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  • 2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดให้จดทะเบียนใหม่จะต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 และกำหนดเลขประจำตัว 13 หลักโดยมีขั้นตอนปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกขั้นตอนจะดำเนินการที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยทั้ง 2 กลุ่มให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ส่วนจะแล้วเสร็จเมื่อใด ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานต่างด้าวของแต่ละจังหวัด แต่จะต้องสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากไม่มารายงานตัวและขออนุญาตทำงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จะดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป


ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ได้กำชับจังหวัดและกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่มา :http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-42-33/item/90692-id-90692.html