logotype
สธ.ถวาย 27 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Tuesday, 17 March 2015 18:29

กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 27 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา พร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้านเป็นพิเศษสนองนโยบายรัฐบาล ให้อธิบดีและผู้ตรวจราชการ ติดตามให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงได้โดยเร็ว

 

กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีทุกกรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ   เพื่อชี้แจงนโยบายและเร่งรัดให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้ง 10 ด้าน  โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมต่างๆ และผู้ตรวจราชการ ติดตามและเร่งดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น ดังนี้

  • 1.เร่งรัดงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ทุกพระองค์ โดยให้ทุกกรมจัดโครงการเกี่ยวข้องและระดมวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบครบ 60 พรรษา วันที่   2 เมษายน 2558 รวม 27 โครงการ เช่น การขยายศูนย์เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเด็กป่วยในโรงพยาบาล โครงการชุมชนต้นแบบไอโอดีน ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงให้ความสำคัญ เป็นต้น
  • 2.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2558 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับประมาณ 2,700 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 ตามหนังสือสั่งการของสำนักงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตติดตามใกล้ชิด
  • 3.เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการตามแผนจัดบริการเขต หรือเซอร์วิส แพลน (Service Plan) ทั้ง 10 สาขาเฉพาะทาง ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้เพิ่มขึ้น วัดผลได้รายเดือนเพื่อส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรี และจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเขตสุขภาพด้วย ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
  • 4.พัฒนาทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ให้ครอบคลุมประชากรทุกครัวเรือนและเร่งรัดการพัฒนายุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงการทำงานระหว่างรพ.สต.และโรงพยาบาลใหญ่ในพื้นที่ เป็นที่พึ่งด่านแรกของประชาชน มีเป้าหมายให้ได้ปีนี้ 30,000 ทีม เน้นดูแล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 2 ล้านคน ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัวแล้ว 14,657 ทีม
  • 5.พัฒนาการจัดเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ทั้งภายในกระทรวงและเชื่อมโยงกับกลไกอื่นๆ โดยเฉพาะ สปสช. และสมัชชาสุขภาพ ในทิศทางเดียวกัน
  • 6.เร่งรัดการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และบูรณาการ 5 กระทรวงด้านสังคม เช่นมหาดไทย พัฒนาสังคมฯ ศึกษาธิการ เน้นการส่งเสริสมสุขภาพ โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมีอัตรา 51 คนต่อการคลอด 1,000 คน ผลกระทบมากทั้งต่อแม่และต่อทารก รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติและมียุทธศาสตร์ทำงาน ตั้งเป้าลดปัญหาลงร้อยละ 50 ในอีก 10 ปี
  • 7.พัฒนาการจัดระบบการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในท้องถิ่น โดยจัดทีมหมอครอบครัว ประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และอาสาสมัครอื่นๆ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
  • 8.พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ให้กระทรวงสาธารณสุขปลอดคอร์รัปชัน ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • 9.การลดอุบัติเหตุ ซึ่งไทยประเทศที่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน   เน้นการบูรณาการการป้องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคมนาคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งเป้าให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงต้นแบบการป้องกันอุบัติเหตุทุกจังหวัด
  • 10.การเร่งกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ในการประชุมครั้งนี้ ศ.นพ.รัชตะได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่นภาคเหนือที่ต้องเผชิญปัญหาหมอกควันรวมทั้งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิต และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนผนึกกำลังกันทำงานรับใช้ประชาชน


ที่มา :http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-44-34/item/90686-สธถวาย-27-โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ-พร้อมขับเคลื่อน-10-นโยบายเร่งรัดพิเศษทุกพื้นที่.html

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 18:31