logotype
ติดต่อหน่วยงานอิสระ PDF Print E-mail
Written by GCC Adminz   
Tuesday, 13 December 2011 16:28

ส่วนราชการอิสระ

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักพระราชวัง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Last Updated on Monday, 11 February 2019 15:46